Entregues > A domicili en l’àrea de Sant Cugat | Punts de recollida | La nostra botiga El Graner de La Rural a Valldoreix

Política de Privacitat

Cooperativa de treballadores La Rural – Can Ferriol té com a objectiu respectar la privacitat dels seus usuaris i protegir les dades de caràcter personal que aquests puguin facilitar.

En atenció al que s’estableix a la normativa en matèria de protecció de dades i en concret al que s’estableix a la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (d’ara endavant, LOPDGDD) i al Reglament General de Protecció de Dades de la Unió Europea (d’ara endavant, RGPD), aquesta labor de recopilació de les dades es regirà a partir dels termes descrits a continuació:

S’informa a l’usuari que en el present document trobarà tota la informació relativa al tractament de dades personals que Cooperativa de treballadores La Rural – Can Ferriol realitzen sobre les dades dels seus clients i usuaris. Per això, com a mostra del seu compromís amb les polítiques de protecció de dades, Cooperativa de treballadores La Rural – Can Ferriol publiquen de manera permanent la informació relativa a la seva política de privacitat en la present pàgina web.

Qui són els responsables del tractament?

Societat Cooperativa de treballadores La Rural – Can Ferriol
N.I.F F42775635
Adreça Carrer Tarragona, 29 – 08195 – Sant Cugat del Vallès
Adreça de correu electrònic info@laruraldecollserola.com
Pàgina web https://laruraldecollserola.com

S’informa els usuaris o clients que La Rural de Collserola han subscrit un acord de responsabilitats com a CORRESPONSABLES del tractament de protecció de dades, tal com queda establert a l’Article 26 del “Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE” (D’ara endavant “RGPD”).

Totes dues entitats determinen conjuntament els objectius i els mitjans del tractament de les dades personals dels usuaris o clients, són, per tant, CORRESPONSABLES DEL TRACTAMENT, ateses les finalitats per a les quals tracten les dades personals dels usuaris o clients, sobre la base de l’Art. 26 del RGPD.

Quines dades de caràcter personal es tractaran?

Depenent de com interactua l’usuari amb els corresponsables del tractament o a través de la present pàgina web, es tractaran dades de caràcter personal, que, en general, seran les següents:

Dades identificatives (entre les quals destaquen, nom, cognoms, idioma, dades de contacte, etc.).

Dades de connexió, geolocalització i navegació (en cas d’interactuar amb nosaltres des del mòbil, per exemple).

S’avisa a l’usuari que alguna de les dades de caràcter personal pot resultar de comunicació obligatòria a fi de donar accés a alguna de les funcionalitats o serveis de la present pàgina web o perquè és imprescindible per a prestar el servei o producte contractat, donar accés a una funcionalitat concreta o gestionar el motiu del seu contacte, així com donar-li tràmit a escala administrativa.

L’usuari serà l’únic responsable d’assegurar la veracitat de les dades de caràcter personal facilitades. En cas que els corresponsables del tractament detectin que les dades facilitades són falses, podran excloure a l’usuari o client de la prestació de serveis, sense perjudici de les altres accions que legalment procedeixin.

Amb quina finalitat, base legal i termini de conservació es tractaran les dades de caràcter personal de l’usuari o client?
Segons interactua l’usuari o client amb els corresponsables del tractament, les dades de caràcter personal seran tractades segons les condicions següents:

ATENCIÓ AL CLIENT
EPÍGRAF INFORMACIÓ

FINALITAT Gestió de les dades personals per l’atenció de consultes, sol·licituds i peticions de l’usuari o client.
BASE LEGAL Si l’usuari contacta a través de qualsevol formulari habilitat a través d’aquesta pàgina web o a través de qualsevol altre mitjà de contacte publicitat en la present lloc web la base legal del tractament és el consentiment de l’usuari.
Els corresponsables del tractament tenen un interès legítim per a atendre les sol·licituds, consultes o dubtes que plantegi l’usuari, ja sigui a través de la present lloc web o a través de qualsevol mitjà de contacte existent amb els corresponsables, incloses les xarxes socials en les quals estiguin presents.
Si el contacte de l’usuari amb qualsevol dels corresponsables del tractament es realitza en virtut de l’exercici dels drets emparats per alguna disposició legal, incloses les reclamacions o consultes relacionades amb serveis o productes, la base legal que regeix per a aquest tractament és el compliment d’obligacions legals.
TERMINI DE CONSERVACIÓ Les dades personals tractades per aquesta finalitat es conservaran fins que l’usuari decideixi retirar el consentiment prestat per al seu tractament.
DESTINATARIS Proveïdors de serveis tecnològics. Proveïdors de serveis relacionats amb l’atenció al client. Proveïdors de serveis relacionats amb l’administració dels corresponsables. Administracions públiques quan així ho exigeix la normativa vigent.

MÀRQUETING
EPÍGRAF INFORMACIÓ

FINALITAT Enviament de comunicacions comercials o d’alguna promoció que tingui vigent algun dels corresponsables del tractament, incloses Newsletters. Comunicació a través de xarxes socials.
BASE LEGAL La base legal per al tractament de dades personals amb finalitats de màrqueting és el consentiment de l’usuari. En cas de realitzar-se estudis de màrqueting, la base legal per al tractament és l’interès legítim dels corresponsables del tractament.
Quan entre el client i els corresponsables del tractament existeixi una relació contractual prèvia, aquests podran enviar comunicacions comercials referents a productes o serveis de la seva pròpia empresa que siguin similars als que inicialment van ser objecte de contractació amb el client, sent la base legal per al tractament d’aquests casos, l’interès legítim, sobre la base del que s’estableix en l’article 21.2 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic.
TERMINI DE CONSERVACIÓ Les dades personals tractades per a aquesta finalitat seran conservades fins que l’usuari decideixi retirar el consentiment.
DESTINATARIS Proveïdors de serveis tecnològics. Proveïdors de serveis relacionats amb l’atenció al client. Proveïdors de serveis relacionats amb l’administració dels corresponsables. Proveïdors i col·laboradors de serveis relacionats amb màrqueting i publicitat.

ENQUESTES DE QUALITAT
EPÍGRAF INFORMACIÓ

FINALITAT Contacte amb el client o usuari per a la realització d’enquestes de qualitat sobre els productes contractats, la satisfacció de l’usuari amb la present lloc web, la qualitat de l’atenció al client o sobre els serveis o productes contractats.
BASE LEGAL Els corresponsables del tractament disposen d’un interès legítim per a realitzar enquestes de qualitat.
TERMINI DE CONSERVACIÓ Les dades personals tractades per aquesta finalitat seran conservades fins que l’usuari decideixi retirar el consentiment.
DESTINATARIS Proveïdors de serveis tecnològics Proveïdors de serveis relacionats amb l’atenció al client Proveïdors de serveis relacionats amb l’administració dels corresponsables del tractament. Proveïdors i col·laboradors de serveis relacionats amb màrqueting i publicitat.
Els corresponsables del tractament informen els usuaris o clients que les dades personals seran conservades a fi d’atendre tantes responsabilitats civils, mercantils, administratives, penals o fiscals, puguin ser-los aplicables, sempre atesa la normativa vigent a cada moment. Una vegada transcorreguts aquests terminis, les dades de caràcter personal seran suprimides.

Els corresponsables del tractament informen que algunes de les funcions necessàries per a la prestació dels serveis a l’usuari o client es realitzen a través d’encarregats de tractament situats fora de la UE i que, en tot cas, garanteixen un nivell adequat de protecció de les dades personals.

Poden facilitar dades personals els menors d’edat?
Els usuaris menors de 13 anys només podran utilitzar els serveis disponibles en la present pàgina web si compten amb la prèvia autorització dels seus pares, tutors o representants legals, els qui seran els únics responsables dels actes duts a terme a través d’aquesta pàgina web pels menors a càrrec seu, incloent-hi l’emplenament dels formularis amb les dades personals d’aquests menors i la marcació, si escau, de les caselles que els acompanyen.

Pel fet que La Rural de Collserola no poden controlar si els usuaris són o no menors d’edat, hauran de ser els pares, tutors o representants legals els qui vetllin perquè s’habilitin els mecanismes necessaris per a evitar que els menors accedeixin a aquesta pàgina web i/o facilitin dades de caràcter personal sense la seva supervisió, no admetent La Rural de Collserola cap responsabilitat sobre aquest tema.

Quins drets tenen els usuaris o clients?
Els usuaris que hagin facilitat dades de caràcter personal perquè els corresponsables del tractament els tractin disposen dels següents drets:

DRET D’ACCÉS L’usuari té dret a obtenir dels corresponsables del tractament confirmació de si s’estan tractant o no dades de caràcter personal que el concerneixen, així com a accedir a les dades personals que disposin.
DRET DE RECTIFICACIÓ L’usuari té dret a sol·licitar als corresponsables del tractament que rectifiquin les dades inexactes que el concerneixen. També tindrà dret al fet que es completin les dades personals que siguin incompletes, inclòs mitjançant una declaració addicional.
DRET DE SUPRESSIÓ/ DRET A L’OBLIT L’usuari tindrà dret al fet que els corresponsables del tractament suprimeixin les dades personals que el concerneixen, sempre tenint en compte els requisits establerts en la legislació vigent.
DRET DE LIMITACIÓ L’usuari tindrà dret a sol·licitar als corresponsables del tractament la limitació del tractament de les dades personals, sempre tenint en compte els requisits establerts en la legislació vigent.

DRET D’OPOSICIÓ L’usuari té dret a oposar-se al fet que els corresponsables del tractament tractin les dades personals que el concerneixen quan aquestes siguin objecte d’un tractament basat en l’interès públic o legítim. En tal cas, els corresponsables del tractament deixaran de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos o l’exercici o defensa de possibles reclamacions.
DRET A PRESENTAR UNA RECLAMACIÓ L’usuari té dret a presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades si considera que es vulneren els drets anteriorment exposats en la present política de privacitat o si considera que el tractament de dades personals que el concerneixen infringeix el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016 i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals.
L’usuari o client podrà exercir els drets recollits anteriorment sense cap cost, excepte en el que es disposa en l’article 15.3 del RGPD. L’usuari o client tindrà dret a rebre una resposta en els terminis establerts per la legislació vigent en matèria de protecció de dades. Podrà exercir els seus drets enviant una comunicació:

Societat Societat Cooperativa de treballadores La Rural – Can Ferriol
Adreça Carrer Tarragona, 29 – 08195 – Sant Cugat del Vallès
Adreça de correu electrònic info@laruraldecollserola.com
Serà necessari adjuntar una fotocòpia del DNI o un altre document identificatiu similar.

Quines mesures de seguretat s’apliquen a les dades personals?
Els corresponsables del tractament adopten les mesures tècniques i organitzatives necessàries amb la finalitat d’evitar la pèrdua de dades, així com el tractament o l’accés no autoritzat de tercers, a fi de garantir la seguretat i integritat de les dades personals facilitades.

Canvis a la política de privacitat
Els corresponsables del tractament es reserven el dret en exclusiva d’actualitzar la present Política de Privacitat sobre la base de les necessitats pròpies de la pàgina web, així com per a adaptar-la als possibles canvis legislatius en matèria de protecció de dades.

En cas de realitzar-se la modificació indicada en el paràgraf anterior, La Rural de Collserola informaran l’usuari dels canvis en qüestió si són significatius per a la seva privacitat, de manera que es pugui revisar els canvis introduïts, a fi de valorar l’oposició als tractaments de dades de caràcter personal o donar-se de baixa en algun servei o funcionalitat. En qualsevol cas, si es requereix el consentiment per al tractament de dades de caràcter personal per a finalitats diferents previstes en la present política de privacitat, se sol·licitarà el consentiment de l’usuari segons les previsions de la normativa relativa a protecció de dades vigent a cada moment.

Necessitem el teu codi postal per mostrar-te els productes disponibles en el teu punt de recollida.

GDPR Cookie Consent with Real Cookie Banner